Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

PANASONİC’TEN DÜNYANIN İLK BULUT KAMERASI AJ-PX270

Pa­na­so­nic, kay­de­di­len gö­rün­tü­le­rin ne­re­dey­se ger­çek za­man­lı ola­rak dün­ya­nın her ye­rin­den iz­le­ne­bil­me­si­ne ola­nak ta­nı­yan ilk el­de ta­şı­na­bi­lir bu­lut sis­tem­li pro­fes­yo­nel ka­me­ra­sı AJ-PX270’i mart ayın­da pi­ya­sa­ya sü­rü­yor.

Ka­me­ra, ge­le­nek­sel vi­de­o uy­du bağ­lan­tı­sı ge­rek­si­ni­mi­ni or­ta­dan kal­dı­ra­rak ha­ber­ci­ler için on­li­ne can­lı ya­yın sis­te­min­de ku­sur­suz bir çö­züm su­nu­yor. LAN üze­rin­den kab­lo­suz iş akı­şı­nı müm­kün kı­lan ci­haz, 2014 son­ba­ha­rın­da 3G/4G/LTE bağ­lan­tı se­çe­nek­le­ri­ni de des­tek­le­ye­cek. 

Yük­sek kod­lar­ma tek­no­lo­ji­si Ka­me­ra, ge­niş bir bit ora­nı yel­pa­ze­sin­de ka­yıt se­çe­nek­le­ri su­nan for­ma­ta sa­hip. Ci­haz ay­rı­ca AVC-In­tra100’ün ya­nı sı­ra 1920x1080 10 bit 4:2:2 ya­yın ka­li­te­sin­de kay­da im­kan ve­ren AVC-LongG kod­la­ma tek­no­lo­ji­si­ni de ba­rın­dı­rı­yor. 5 bin 840 euro 2 adet da­hi­li mic­roP2 kart yu­va­sı­na sa­hip olan AJ-PX270, dü­şük ma­li­yet­li kul­la­nım ve uzun sü­re­li ka­yıt im­ka­nı su­nu­yor. Ka­me­ra­nın fi­ya­tı ise KDV ha­riç 5 bin 840 eu­ro ola­rak be­lir­len­di.bugün

Top Post Ad

Below Post Ad